Działalność naukowa

Zakres tematyki realizowanych prac badawczych:

 • Projektowanie i analiza procesów kucia matrycowego.
  Prace wykonywane w tym zakresie obejmują procesy kucia przedkuwek (głównie w postaci drążonej) i odkuwek wykonanych zarówno ze stali, jak i z stopów nieżelaznych. Szczególną uwagę zwraca się na obniżenie materiałochłonności procesu oraz uzyskiwanie wyrobów o kształcie złożonym.  Najczęściej, badania obejmują wykonanie odkuwki (przedkuwki) przy użyciu pras mechanicznych (prasa korbowa, kuźniarka), pras hydraulicznych oraz pras śrubowych.

 • Projektowanie i analiza procesów prasowania obwiedniowego.
  Procesy prasowania obwiedniowego (tzw. matrycą wahającą) charakteryzują się bardzo złożonym schematem płynięcia materiału. Prace badawcze skupiają się zarówno na poznaniu i wyjaśnieniu aspektów teoretycznych, jak i również na opracowywaniu nowych sposobów wykorzystania tej technologii do wykonywania odkuwek. Badaniu podlegają procesy prasowania na zimno oraz na półgorąco, zarówno odkuwek pełnych i drążonych.

    Czytaj więcej nt. prasowania obwiedniowego

 • Modelowanie numeryczne procesów plastycznego płynięcia metali przy użyciu metody elementów skończonych (MES).
  Szczególnym wyzwaniem dla modelowania numerycznego jest wykonanie poprawnej analizy procesów charakteryzujących się dużym stopniem trudności. Takim przykładem mogą być procesy kucia wielozabiegowego oraz procesy prasowania obwiedniowego, tj. gdy narzędzia wykonują złożony ruch, a poprawne wypełnienie wykroju roboczego przez odkształcany materiał wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań technologicznych. Analizy numeryczne są wykonywane z użyciem pełnym modeli termo-mechanicznych, z uwzględnieniem również aspektów utraty spójności odkształcanego materiału.  W zakresie budowy numerycznego modelu procesu kucia lub prasowania obwiedniowego wykorzystuje się również autorskie oprogramowanie wspomagające, które często implementuje własne metody.  Poprawność zbudowanego modelu numerycznego zawsze jest weryfikowana doświadczalnie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i również z użyciem maszyn przemysłowych.  Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że obecnie umiejętność modelowania procesów prasowania obwiedniowego jest w pełni opanowana. Złożony ruch narzędzi (tj. obwiedniowy, wahający i inny) nie jest żadną przeszkodą. Budowane modele ruchu narzędzi wiernie odzwierciedlają warunki rzeczywiste.